Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Als ouder kunt u op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De medezeggenschapsraad (MR) is het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden.
Via de raad kunt u dus uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. De raad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals:

 • organisatorische zaken; huisvesting;
 • vaststelling of wijziging van beleid in zake veiligheid en welzijn, overblijven
  en pesten;
 • verbeteringen/wijzigingen in het onderwijs (nieuw beleid).

Er bestaat de mogelijkheid dat een afvaardiging van de raad zitting heeft in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de UNICOZ. De GMR overlegt over bovenscholen aangelegenheden, zoals het vakantierooster, de ouderbijdrage, de bovenschoolse  begroting enz..

Het reglement van de MR behorend bij de Wet Medezeggenschap op Scholen kan worden ingezien op de website van de UNICOZ.

De raad is bevoegd om ‘alles wat de school aan gaat’ te bespreken, het schoolbestuur haar standpunt duidelijk te maken, voorstellen te doen en/of om nadere uitleg te verlangen.

Ieder jaar brengt de raad een schriftelijk verslag uit van haar activiteiten.  U kunt contact opnemen met de MR via mr@claus.unicoz.nl

 

Leden van de medezeggenschapsraad 2023-2024

Teamgeleding:
 • Anita Sterkenburgh
 • Erika Stokvis
 • Margo Kalkman
Oudergeleding:
 • André Boom
 • Rutger Tichelaar
 • Vincent Veenis (voorzitter en secretaris)
Wanneer vergadert de MR:
 • donderdag 28 september  2023
 • dinsdag 28 november 2023
 • donderdag 25 januari 2024
 • maandag 18 maart 2024
 • dinsdag 28 mei 2024
 • dinsdag 4 juni 2024 (reserve)
 • maandag 24 juni 2024

Contact opnemen met de MR kan via E-mail: mr@claus.unicoz.nl

Medezeggenschapsraad