Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Als ouder kunt u op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De medezeggenschapsraad (MR) is het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden.
Via de raad kunt u dus uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. De raad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals:

 • organisatorische zaken; huisvesting;
 • vaststelling of wijziging van beleid in zake veiligheid en welzijn, overblijven
  en pesten;
 • verbeteringen/wijzigingen in het onderwijs (nieuw beleid).

Er bestaat de mogelijkheid dat een afvaardiging van de raad zitting heeft in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de UNICOZ. De GMR overlegt over bovenscholen aangelegenheden, zoals het vakantierooster, de ouderbijdrage, de bovenschoolse  begroting enz..

Het reglement van de MR behorend bij de Wet Medezeggenschap op Scholen kan worden ingezien op de website van de UNICOZ.

De raad is bevoegd om ‘alles wat de school aan gaat’ te bespreken, het schoolbestuur haar standpunt duidelijk te maken, voorstellen te doen en/of om nadere uitleg te verlangen.

Ieder jaar brengt de raad een schriftelijk verslag uit van haar activiteiten.  U kunt contact opnemen met de MR via mr@claus.unicoz.nl

 

Leden van de medezeggenschapsraad 2020-2021
MR-20202-2021

Teamgeleding:

 • Anita Sterkenburgh (voorzitter)
 • Fleur Raaijmakers
 • Margo Kalkman

Oudergeleding:

 • Irene Gruijc (secretaris)
 • Marieke Flikweert
 • Paul Peters

Wanneer vergadert de MR:

 • dinsdag 15 september  2020
 • maandag 23 november 2020
 • donderdag 14 januari 2021
 • maandag 15 maart 2021
 • dinsdag 11 mei 2021
 • maandag 21 juni 2021 (reserve)
 • donderdag 8 juli 2021

Contact opnemen met de MR kan via E-mail: mr@claus.unicoz.nl

Medezeggenschapsraad