Medezeggenschapsraad

Als ouder kunt u op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De medezeggenschapsraad (MR) is het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden. Via de raad kunt u dus uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. De raad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals:

  • organisatorische zaken;
  • huisvesting;
  • vaststelling of wijziging van beleid in zake veiligheid en welzijn, overblijven en pesten;
  • verbeteringen/wijzigingen in het onderwijs (nieuw beleid).

Er bestaat de mogelijkheid dat een afvaardiging van de raad zitting heeft in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de UNICOZ. De GMR overlegt over bovenscholen aangelegenheden, zoals het vakantierooster, de ouderbijdrage, de bovenschoolse begroting enz.

Het reglement van de MR (link naar PDF) behorend bij de Wet Medezeggenschap op Scholen kan worden ingezien op de website van de UNICOZ.

De raad is bevoegd om ‘alles wat de school aan gaat’ te bespreken, het schoolbestuur haar standpunt duidelijk te maken, voorstellen te doen en/of om nadere uitleg te verlangen.

De raad houdt u via verslagen op de hoogte van de zaken waar zij mee bezig is. U vindt deze verslagen op de website van de school onder het kopje ‘MR’. Ieder jaar brengt de raad een schriftelijk verslag uit van haar activiteiten.Ook dat verslag wordt op onze site gepubliceerd.

U kunt contact opnemen met de MR via MR@claus.unicoz.nl

Leden van de medezeggenschapsraad 2019-2020

Teamgeleding:

  • Anita Sterkenburgh – leerkracht
  • Marja Groenendaal – leerkracht
  • Mirte van den Berg – leerkracht

Oudergeleding:

  • Irene Gurjic – ouder leerling gr 6
  • John Dijns – ouder leerling gr 8
  • Vacature
Medezeggenschapsraad
INSCHRIJVEN
X